Zgarnij bilet na Instytut Festival Music & Art

11 maja 2019

Mamy dla was bezpłatną wejściówkę
wartości 260 zł na dwudniowy

Instytut Festival Music & Art

Co zrobić aby wygrać?

 

Pokaż nam swoją festiwalową stylówkę!

Kreuj trenty, pokaż jak tego lata będzie się bawił Instytut Festival. Zrób zdjęcie z przyjaciółmi – pokaż jak wygląda dobra zabawa!

 

#1  Dodaj zdjęcie wraz z komentarzem na naszym FB wydarzeniu

#2  Polub nasz Funpage  lub Instagrama i dziel się tym wydarzeniem – im więcej lików i udostępnień tym lepiej, możesz także oznaczyć przyjaciela!

#3  TAGI obowiązujące w zabawie  #jegomosc oraz  #style lub #fashion

 

Najciekawszy festiwalowy outfit wraz komentarzem w ocenie redakcji Jegomościa zostanie nagrodzony wejściówką.
Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2019 r. do godziny 12:00
Jedna osoba może wygrać jedną, jednoosobową wejściówkę na dwa dni festiwalu! Dajcie czadu!

Powodzenia!

 

 

Regulamin konkursu poniżej

 

Kto zagra na Instytut Festival 2019 Music & Art:

szczegóły na FB Instytutu 

Regulamin konkursu

§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs jest organizowany jako wydarzenie marki Jegomość w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/events/299421407614101/
2, Organizatorem konkursu jest profil społeczności Facebook https://www.facebook.com/jegomoscmagazyn
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Konkurs trwać będzie od dnia 11.05.2019 r od godziny 20:00 do dnia 19.05.2019 r. do godziny 12:00

§ 2.
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

§ 3.
[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie zdjęcia z komentarzem pod jednym z profili poniżej;
https://www.facebook.com/events/299421407614101/
https://www.facebook.com/jegomoscmagazyn
https://www.instagram.com/jegomoscmagazyn
lub profilu prywatnym uczestnika lub jego przyjaciela.
2, Uczestnik konkursu powinien lubić funpage https://www.facebook.com/jegomoscmagazyn lub obserwować profil instagram https://www.instagram.com/jegomoscmagazyn
3. W momencie opublikowania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. Zgłoszony Post do konkursu powinien zawierać TAGI #jegomosc oraz  #style lub #fashion
4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.
7. Nagrodą w konkursie są dwa bilety lub wejściówki (zależy od organizatora) na wydarzenie Instytut Festival Music & Art
8. Jedna osoba może wygrać jedną, jednoosobową wejściówkę na dwa dni festiwalu.

§ 4.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 20.05.2019 r. Rozstrzygnięcia dokona Redakcja Jegomość
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz lub prywatną wiadomością.
3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest skontaktować się z profilem Jegomościa na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 5.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Jegomość w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 6.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

§ 7.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: http://www.jegomosc.com/zgarnij-bilety-na-instytut-festival-music-art/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *